Dataskyddspolicy Leverantör Kesko AB

Nedan beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter för leverantörer hos Kesko AB

Innehållsförteckning

 1. Personuppgiftsansvarig
 2. Vilka personuppgifter behandlar vi?
 3. För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?
 4. Lagring av uppgifter
 5. Vilka rättigheter har du?
 6. Så här använder du dina rättigheter
 7. Information om mottagaren av personuppgifter
 8. Rätten att inkomma med klagomål
 9. Nödvändig data för våra tjänster
 10. Information om automatiserat beslutsfattande, t.ex. profilering
 11. Användning av data för andra ändamål
 12. Personuppgifter som samlats in från annat håll än från dig själv
 13. Dataskyddsombud

1. Personuppgiftsansvarig

Kesko AB

556511-2991

Esbogatan 11, 164 74 Kista

Vid ärenden som rör den här behandlingen kan du kontakta [email protected]

2. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar följande uppgifter för kontaktpersonen hos våra leverantörer:

 • Namn och kontaktuppgifter (till exempel telefonnummer och e-postadress)
 • En enskild firmas organisationsnummer
 • Data avseende hantering av leverantörrelationer

3. För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

Vi behandlar våra leverantörers kontaktpersoners personuppgifter för att kunna underhålla och utveckla företagets leverantörsrelationer

Behandlingen är nödvändig för ändamålen att uppfylla avtal med våra leverantörer.

4. Lagring av uppgifter

Så här lagras personuppgifterna för våra tjänster:

 • Kontaktpersonens uppgifter lagras under den tid han eller hon är kontaktperson och tre månader efter att vi mottagit ett meddelande om att den personen inte längre är kontaktperson eller avtalet är avslutat.
 • Data i dokument som ingår i vår bokföring lagras under 7 år

5. Faktorer som påverkar behandlingen av personuppgifter

Vi garanterar att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt. Vi hanterar säkerheten i affärslokalerna. Det finns system för åtkomstkontroll i affärslokalerna, där personuppgifterna behandlas.

Enbart särskilt utsedda medarbetare på K-rauta AB eller medarbetare på företag som utsetts av K-rauta AB har rätt att behandla pappersdokument som innehåller leverantörsuppgifter.

Enbart särskilt utsedda medarbetare på K-rauta AB eller medarbetare på företag som utsetts av K-rauta AB har rätt att använda informationssystem som innehåller personuppgifter. Det finns många olika nivåer av åtkomsträttigheter för användarna och användaren beviljas endast åtkomsträttigheter för underhåll och sökning av de data som är nödvändiga för hans eller hennes arbetsuppgifter. Varje användare har sitt eget användar-ID och lösenord. Informationssystemet skyddas av en brandvägg, som skyddar systemet mot obehöriga kontakter.

Vi utbildar våra medarbetare och säkerställer att även våra partners förstår att personuppgifter är konfidentiella och innebörden av en säker databehandling.

6. Vilka rättigheter har du?

__Rätt till information __

Du har rätt att bli informerad om behandlingen av personuppgifter och att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar. Om vi inte behandlar dina personuppgifter har du rätt att få även detta bekräftat.

__Rätt till rättelse __

Du har rätt att rätta eller komplettera personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga enligt ändamålet med behandlingen.

__Rätt till radering __

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i de situationer som beskrivs i den allmänna dataskyddsförordningen. Sådana situationer kan till exempel vara när dina uppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, när dina uppgifter har behandlats olagligt eller du har återkallat samtycke för behandlingen och det inte finns någon rättslig grund att lagra uppgifterna.

Rätt till begränsning av behandling

Du kan ha rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. När behandlingen är begränsad, kommer personuppgiftsansvarige bara att bearbeta dina data genom att lagra den. Du har denna rätt till exempel när du bestrider korrektheten i dina personuppgifter, om behandlingen är olaglig eller om du har bestridit behandlingen och din begäran är pågående.

Rätt att göra invändningar Vi behandlar dina personuppgifter baserat på vår intresseavvägning som en del av vår affärsverksamhet efter att ha bedömt att behandlingen inte bryter mot skyddet av dina personuppgifter. I dessa situationer har du rätt att invända mot hanteringen.

Du kan också när som helst göra invändningar mot databehandling för direkt marknadsföring.

7. Så här använder du dina rättigheter

Du kan begära att utnyttja dina rättigheter via vår kundservice som du når på [email protected] eller 020-510 100. När du gör denna begäran kommer din identitet behöva verifieras.

8. Information om mottagarna av personuppgifter

Som personuppgiftsansvarig behandlar Kesko själva personuppgifterna, men samarbetar även med olika tjänsteleverantörer. Kesko strävar efter att samarbeta enbart med de bästa partner och ansvarar för sina tjänsteleverantörers aktiviteter avseende behandling av personuppgifter. Dessa tjänsteleverantörer kan variera, men omfattar:

 • Leverantörer av IT-tjänster
 • Leverantörer av marknadsföringstjänster

Personuppgifter betraktas som överförda till länder utanför EU- och EES-områden via vår IT-tjänstpartner, eftersom de får tillgång till personuppgifter från Indien. Vi har avtalat med våra tjänsteleverantörer angående dataöverföringen, enligt EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Dessa standardavtalsklausuler finns på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087.

Vissa myndigheter har också rätt enligt lag att få tillgång till personuppgifter. Dessa myndigheter är bland andra polis, tull, gränskontroll och skattemyndighet.

9. Rätten att inkomma med klagomål

Om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i den EU-medlemsstat där du bor, arbetar eller där den påstådda överträdelsen ägt rum.

Möjligheten att lämna in ett klagomål enligt ovan begränsar inte dina möjligheter att utöva andra administrativa eller juridiska rättsmedel som är tillgängliga för dig.

10. Information om automatiserat beslutsfattande, t.ex. profilering

Dina personuppgifter används inte för profilering eller automatiserat beslutsfattande.

11. Användning av data för andra ändamål

Vi behandlar inte dina personuppgifter för andra ändamål än dem som anges i det här dokumentet. Om nya ändamål för behandling skulle bli aktuella vid ett senare tillfälle, informerar vi om detta och om de rättsliga grunderna för behandlingen eller, om så behövs, ber vi om ditt samtycke att behandla dina personuppgifter för detta nya ändamål.

12. Personuppgifter som samlats in från annat håll än från dig själv

Vi kan uppdatera informationen om företaget via offentliga källor och även med information från det företaget du representerar.

13. Dataskyddsombud

Kesko AB är en del av Kesko Group. Kontakta dataskyddsombudet på Kesko Oyj om du har frågor som berör behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter hos Keskokoncernen avseende Dataskyddsförordningen (GDPR) i EU.

Dataskyddsombudets kontaktinformation:

[email protected]

eller via brev till:

Tietosuojavastaava/DPO Kesko Oyj

PL 1 00016 Kesko,

Finland