K-Rauta-hero-banner

K-RAUTAS ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR (FÖRETAGSKUND)

1. ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR (FÖRETAGSKUND)

K-Rauta tillämpar dessa Allmänna försäljningsvillkor (”Försäljningsvillkoren”) vid försäljning till företagskund och näringsidkare (”Köparen”) via köp i butik, e-handel eller annan muntlig eller skriftlig beställning, om inte annat skriftligen överenskommits mellan Köparen och K-Rauta.

K-Rauta förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor, genom att uppdatera dem från tid till annan på K-Rautas hemsida, www.k-rauta.se. Ändrade villkor gäller omedelbart. Dessa villkor reglerar vad som gäller mellan parterna i anledning av köp och ersätter även eventuella tidigare försäljningsvillkor för köp, om inte annat överenskommits.

Definitioner I Försäljningsvillkoren ska följande begrepp ha den betydelse som anges nedan:

”Anskaffningsprodukt” avser annan Produkt som anskaffas/beställs eller anpassas för Köparens önskemål.

”Direktköp” avser när Köparen i fysisk butik köper Produkt, vilket bekräftas genom följesedel som överlämnas till Köparen i samband med köptillfället.

”Lagerlagd Produkt” avser Produkt som av K-Rauta är lagerförd och ingår i K-Rautas ordinarie sortiment.

”Orderbekräftelse” avser K-Rautas skriftliga orderbekräftelse, som skickas som svar på Köparens beställning.

”Produkt” avser varje vara, material eller produkt som införskaffas av Köparen från eller via K-Rauta.

2. KÖP AV PRODUKTER

Avtal om köp av Produkt anses ingånget mellan parterna antingen genom att Köparen genomför ett Direktköp i någon av K-Rautas butiker eller när K-Rauta översänt Orderbekräftelse till Köparen efter dennes beställning, antingen via e-handel eller genom annan muntlig eller skriftlig beställning till K-Rauta. Eventuell ändring av köp ska överenskommas med K-Rauta. Om ändring överenskommes, har K-Rauta rätt till ersättning för de kostnader som K-Rauta får på grund av ändringen och som K-Rauta inte kunnat undvika.

3. PRIS

Om inte annat överenskommits, gäller för Direktköp det pris som angivits för Produkten i butiken och för köp via e-handel eller annan muntlig eller skriftlig beställning det pris som framgår av Orderbekräftelsen. Samtliga priser och avgifter är angivna exklusive mervärdesskatt om inget annat uttryckligen anges. Kostnader för frakt tillkommer vid leverans på andra villkor än EXW enligt Incoterms 2020.

K-Rauta förbehåller sig rätten att justera priset om K-Rautas kostnader för en Produkt, efter köpet men innan leveransen, ökat på grund av förändringar i valutakurs, och/eller förändringar i priser för t.ex. råvara, tillverkning, material, transport (och med transport förknippade kostnader såsom t.ex. drivmedel eller motsvarande). K-Rauta förbehåller sig även rätten att göra erforderliga prisjusteringar p.g.a. ändring av tillämpliga pålagor, skatter eller avgifter, t.ex. miljöavgifter.

4. BETALNINGSVILLKOR

Om inte annat överenskommits, sker betalning mot faktura med en betalningstid om 30 dagar från fakturadatum. Vid dröjsmål debiteras dröjsmålsränta enligt lag och en påminnelseavgift om 60 SEK per påminnelse. Vid dröjsmål kan kostnader för inkassoåtgärder samt debitering av förseningsavgift enligt lag också aktualiseras.

K-Rauta har rätt att begära förskottsbetalning, kvitta innestående krediteringar eller säga upp Köparens konto respektive besluta och ändra kreditlimit för Köparens konto samt upphöra att leverera under Avtalet, om Köparen är i konkurs eller under rekonstruktion, har ställt in sina betalningar, vid upprepade tillfällen betalat fakturor för sent eller inte alls, eller om det i övrigt finns skäl att anta att Köparen är på obestånd eller på annat sätt bryter mot Avtalet.

För fakturor som levereras via e-post eller EDI debiteras ingen avgift. För pappersfakturor debiteras en avgift på 40 SEK per faktura.

5. LEVERANSVILLKOR

Köparen förutsätts hämta Produkten i butik, K-Rautas lager eller på annan av parterna överenskommen plats, motsvarande EXW enligt Incoterms 2020. Preliminär leveranstid för Lagerlagd Produkt är 3 arbetsdagar, om inte annat framgår av Orderbekräftelsen. Om inte leveranstid framgår av parternas avtal eller i övrigt särskilt överenskommits, ska Produkten avlämnas inom skälig tid. Efter att K-Rauta aviserat Köparen att Produkten är tillgänglig för hämtning, förutsätts Köparen hämta Produkten inom fem (5) dagar från aviseringen. Om Köparen inte hämtar Produkten i tid har K-Rauta rätt till ersättning för lagring och övriga kostnader som försenad hämtning medför för K-Rauta. För det fall Köparen inte hämtat Produkt inom 30 dagar från K-Rautas avisering, är K-Rauta inte skyldigt att hålla produkten längre för Köparens räkning, och köpet ska då anses annulerat. Vid annulering har K-Rauta rätt att låta annan köpa produkten eller skrota densamma och Köparen rätt att få återbetalning för vad denne faktiskt betalat för Produkten, med avdrag för de kostnader K-Rauta haft för lagerhållande och i övrigt p.g.a. att Köparen inte hämtat Produkten.

Om K-Rauta och Köparen överenskommit om att leverans (annan än EXW enligt Incoterms 2020) ska ombesörjas av K-Rauta, eller transportpartner till K-Rauta, ska Köparen i god tid informera K-Rauta eller dess partner om eventuella särskilda förhållanden, som inverkar på tillgänglighet, möjlighet till godsmottagande och andra förhållanden av betydelse för leveransens rätta fullgörande. Leverans ska ske och mottas av Köparen på överenskommen leveransdag, mellan kl 07-16, om inte annat överenskommits.

K-Rauta, eller transportpartner till K-Rauta, förbehåller sig rätten att ställa av gods utan kvittens, om Köparen inte finns på angiven leveransplats vid tiden för leverans eller besvarar telefonsamtal. Risken för Produkten övergår till Köparen vid avlämnandet av Produkten på leveransplatsen, om inget annat avtalats.

K-Rautas ansvar vid försening regleras uteslutande i punkten 10.

6. RETURVILLKOR

K-Rauta accepterar retur av felfri Lagerlagd Produkt, inom en (1) månad från Köparens mottagande av Produkten. Retur ska genomföras inom angiven tid, i K-Rautas butik (vid Direktköp) eller enligt de anvisningar K-Rauta ger Köparen i samband med att Köparen skriftligen meddelar att denne önskar genomföra en retur av köp som skett via e-handel eller genom annan muntlig eller skriftlig beställning. En retur förutsätter att den Lagerlagda Produkten är i ursprungsskick och obruten originalförpackning. Retur genomförs på Köparens risk och kostnad. Andra Produkter än Lagerlagd Produkt omfattas ej av returrätt enligt denna punkt, om inte annat överenskommes.

I de fall Köparen ej följer ovan regelverk och K-Rautas anvisningar om retur och ändå sänder Produkt i retur eller sänder Produkt i retur som inte är i nyskick och i övrigt oskadad originalförpackning, har K-Rauta rätt att skrota Produkten och debitera Köparen för ev. kostnader som uppstår i anledning av returen samt behålla den ersättning Köparen betalat för Produkten.

Eventuell återbetalning för accepterad retur görs inom 30 dagar efter att besked om återbetalning givits. Återbetalning görs i regel via det betalningssätt som köpet genomförts.

7. REKLAMATIONER

Reklamation ska ske så snart möjligt och senast inom fem (5) kalenderdagar efter att Köparen fått kännedom om det fel/den brist som Köparen önskar reklamera. Reklamationer anmäls skriftligen till K-Rauta via någon av K-Rautas varuhus, försäljningskontakter eller kundtjänst. Vid synlig skada eller ofullständig leverans i samband med mottagandet av Produkten ska detta anmälas direkt vid mottagandet till den transportpartner som levererat godset. Samtliga transportskador måste anmälas till K-Rauta senast fem (5) kalenderdagar efter mottagandet. Detta gäller även produkter som upptäcks skadade vid uppackning. Retur av levererat gods får ej ske förrän överenskommelse träffats med K-Rauta. Vid retur till K-Rauta står Köparen för skador som kan uppstå under transport.

Utebliven eller sen reklamation medför att Köparen inte kan göra några påföljder gällande mot K-Rauta.

8. ANSVAR FÖR FEL OCH SKADA

K-Rautas ansvarar för fel eller brist i en Produkt som framträder inom två (2) år från varans avlämnande. De påföljder som Köparen har rätt att göra gällande i anledning av fel eller brist regleras fullständigt i Försäljningsvillkoren. Eventuella påföljder enligt lag som inte framgår av Försäljningsvillkoren kan inte göras gällande av Köparen. K-Rauta ansvarar endast för fel som förelåg i Produkten vid tiden för när risken för Produkten övergick till Köparen, d.v.s. vid avlämnandet av Produkten. K-Rautas ansvar omfattar skyldighet att avhjälpa fel eller företa omleverans för Produkt som konstaterats felaktig. Kostnader för skador på grund av fel i Produkt ersätts endast upp till belopp motsvarande Produktens pris efter avdrag för mervärdesskatt och eventuella rabatter. Till undvikande av missförstånd förtydligas att K-Rauta aldrig är skyldigt att ersätta Köparen på grund av fel i Produkt och skada med större belopp än det Köparen faktiskt betalat för Produkten. Har avhjälpande eller omleverans kommit i fråga kan ersättning för skada inte utgå.

Köparen, eller den Köparen anlitar för handhavandet av Produkten, förutsätts följa gällande lagar och regler, BBR, tillämplig AMA, instruktioner och manualer för Produkten m.m. avseende fackmässigt handhavande vid montage och installation, utförande av service, skötsel, drift och övrigt handhavande av Produkten, inkluderande säkerställande av att arbete med Produkten utförs av behörig och i övrigt yrkeskunnig person. Brist, fel eller funktionsfel i Produkt liksom skador till följd av brist, fel eller funktionsfel, som har sin orsak i att det föregående inte följts, t.ex. vid bristfällig montering, underhåll/skötsel eller bristfälligt iakttagande av sedvanlig aktsamhet vid hantering av Produkten i övrigt, svarar K-Rauta ej för, oavsett vad som i övrigt framgår av Försäljningsvillkoren och avtalsdokumenten i övrigt.

Eventuell garanti utställd av K-Rautas leverantör eller tillverkaren av Produkten får göras gällande i förhållande till leverantören/tillverkaren, d.v.s. K-Rauta lämnar ingen självständig garanti för Produkten.

Framställer tredje man ersättningskrav mot K-Rauta eller Köparen i anledning av skada på person eller egendom med åberopande av ansvar enligt produktansvarslagen, ska den andra Parten genast skriftligen underrättas därom.

K-Rauta ansvarar inte för indirekt skada eller indirekt förlust, såsom men inte begränsat till utebliven vinst, produktionsbortfall eller goodwillförlust.

9. FORCE MAJURE

Följande exempel på omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att Avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror, upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, pandemi, epidemi, väsentlig prishöjning från leverantör, inskränkningar i tillförseln av drivkraft och varje annan liknande omständighet som parterna inte kan råda över liksom fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som orsakas av sådan befrielsegrund (”Force Majeure”). Det åligger part som önskar åberopa Force Majeure att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt Försäljningsvillkoren, har vardera parten rätt att häva köp enligt Försäljningsvillkoren genom skriftligt meddelande till den andra parten, om köpets fullgörande försenas mer än sex (6) månader på grund skäl hänförliga till Force Majeure.

10. HÄVNING

Om K-Rauta av försumlighet dröjer med leverans i förhållande till avtalad leveranstid, eller vad som i övrigt är skälig leveranstid, i sådan utsträckning att Köparens syfte med köpet går förlorat eller förseningen i övrigt är av väsentlig betydelse för Köparen, har Köparen rätt att häva Köpet. Om K-Rauta inom skälig tid inte förmått avhjälpa eller företa omleverans av felaktig eller bristfällig Produkt, har Köparen istället rätt att häva köpet. Hävning ska ske skriftligen. Den ersättning Köparen som högst har rätt till av K-Rauta på grund av hävning i enlighet med denna punkt 10 motsvaras av det belopp Köparen faktiskt betalat för Produkten. Denna punkt reglerar uttömmande Köparens rätt att häva ett köp samt påföljderna för K-Rauta vid en hävning.

11. AVVIKELSER FRÅN TEKNISK DATA OCH PRODUKTINFORMATION

K-Rauta reserverar sig för att levererad produkt kan ha avvikelser i mått eller utseende från K-Rautas webbshop eller katalogernas specifikationer.

12. PERSONUPPGIFTER

K-Rautas personuppgiftspolicy finns att läsa på www.k-rauta.se