Vår miljöpolicy

K-rautas verksamhet har både direkt och indirekt påverkan på miljön. Den mest betydande direkta påverkan innefattar energiförbrukning, emissioner från transporter och det avfall som genereras i våra lager och varuhus. Indirekt påverkan innefattar tillverkning, användande och bortskaffande av våra produkter och förpackningar.

Vår målsättning är att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan och förebygga förorening genom att:

  • utifrån våra kunders behov erbjuda miljöanpassade varor
  • tillsammans med leverantörer och samarbetspartners utveckla vårt erbjudande av produkter och tjänster som bidrar till hållbar utveckling
  • minska vår resursförbrukning och klimatpåverkan genom energibesparingsåtgärder och effektiva logistiklösningar
  • följa gällande miljölagstiftning och myndighetskrav