K-Rauta-hero-banner

Lånesläp

Villkor för släputhyrning hos oss

Mottagande av släpvagn

 1. Hyrestagaren ska vid mottagandet av släpvagnen kontrollera släpvagnens skick. Hyrestagaren ska särskilt beakta att släpvagnen är väl rengjord, driftklar och fri från fel och skador. Hyrestagaren ska före körning kontrollera att släpvagnens samtliga funktioner fungerar korrekt. Eventuella brister ska omgående rapporteras till K-Rauta.

 2. Om bokad släpvagn inte kan hämtas, avbokas den via k-rauta.se.

 3. Om bokad släpvagn inte har hämtats inom 1 timma från den bokade hyresperiodens början, annulleras bokningen och en uteblivandeavgift om 200 kronor debiteras alternativt faktureras till hyrestagaren.

 4. En bokning är inte en garanti för att det finns en släpvagn tillgänglig. I det fall tidigare hyrestagare inte har lämnat tillbaka släpvagnen i tid, eller har lämnat tillbaka den i skadat skick, är K-Rauta ej skyldigt att skaffa fram en ny släpvagn till hyrestagaren. K-Rauta kan således ej hållas ansvarigt för eventuella direkta eller indirekta förluster eller kostnader som en hyrestagare kan drabbas av i detta sammanhang.

Framförande av släpvagn

 1. Släpvagnen får endast framföras av hyrestagaren och får endast användas i Sverige. Om släpvagnen används utanför Sveriges gränser, sker detta helt på hyrestagarens ansvar och K-rauta förbehåller sig rätten att kräva ersättning för alla eventuella förluster eller kostnader till följd av sådan användning.

 2. Släpvagnen får inte vidareuthyras.

 3. Släpvagnen får inte användas för person- eller djurtransport.

 4. Hyrestagaren måste inneha giltigt körkort som ger denne rätt till att dra släpvagnen efter sitt fordon.

Parkeringsböter

 1. Hyrestagaren ansvarar själv för eventuella parkeringsböter på den hyrda släpvagnen. Betalas inte eventuella böter inom 10 dagar, faktureras bötesbeloppet inkl påminnelseavgift till hyrestagaren.

Skada, stöld och försäkring

 1. K-Rauta kan inte hållas ansvarigt för person- eller egendomsskador, inklusive skador på hyrestagarens fordon, som uppkommit i samband med hyresobjektet.

 2. K-Rauta har ingen skyldighet att ersätta förluster, till exempel till följd av arbetsavbrott, som orsakats av driftstörningar eller fel på släpvagnen.

 3. K-Rauta kan under inga omständigheter hållas ersättningsskyldigt för driftavbrott, inkomstbortfall eller indirekta förluster som drabbat hyrestagaren eller tredje part.

 4. K-Rauta har inget ansvar för hyrestagarens eventuella kostnader i samband med missöden och olyckor.

 5. Eventuella avgifter som debiteras hyrestagaren, betalas i varuhuset. Ersättning för skador som noteras i efterhand eller ifall släpvagnen har återlämnats efter varuhusets öppettider faktureras till hyrestagaren.

 6. Genom att ingå hyresavtalet har hyrestagaren förklarat sig införstådd i att K-Rauta, i händelse av utebliven återlämning av släpvagnen, i enlighet med detta kontrakt, kan återta sin besittning av släpvagnen genom omedelbar utmätning, utan att ställa säkerhet för hyrestagarens räkning.

 7. Släpvagnen är försäkrad genom K-Rauta. Självrisken för inträffad skada är 3 200 kronor. K-Rauta har rätt att debitera hyrestagaren för att täcka självrisken. Denna rätt upphör om hyrestagaren har betalat självriskreducering.

 8. Hyrestagaren ansvarar för att fordonet som drar släpet är försäkrat.

 9. Skador som genom hyrestagarens uppsåt eller oaktsamhet vållats på släpvagnen eller dess utrustning täcks inte av försäkringen. För skador som inte täcks av försäkringen kan K-Rauta avkräva hyrestagaren ersättning för hela skadekostnaden.

 10. Vid stöld av släpvagnen gäller självrisk om 3 200 kronor. Stöld som skett genom hyrestagarens uppsåt eller oaktsamhet täcks inte av försäkringen. K-rauta kan i sådana fall resa krav mot hyrestagaren för förluster i samband med stölden.

Förlängning av hyresavtal

 1. Hyresavtalet kan förlängas endast genom nytt skriftligt avtal.

Återlämning av släpvagn

 1. Vid återlämning ska släpvagnen uppvisas för personalen på K-Rauta.

 2. Släpvagnen ska återlämnas väl rengjord och under varuhusets öppethållandetid, senast vid det i bokningen angivna klockslaget för återlämning.

 3. Om släpvagnen återlämnas utanför varuhusets öppethållandetid, har K-Rauta rätt att fakturera ytterligare hyresavgifter enligt gällande prislista till hyrestagaren.